இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Joshua is one of my favorite Bible heroes. He was a great servant to Moses. He refused to be swayed by his peers or by the crowd when he spied out the Promised Land. He followed in the footsteps of a great leader and was a great leader himself — not an easy task! Joshua was vigorous and vital even in his old age. Most of all, Joshua was obedient to God and did everything that God had commanded him to do, as well as what God had commanded Moses that he should do. In other words, Joshua was faithful!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

O Lord God, my Abba Father, when the story of my life is told, may I be viewed as one who was faithful to all that you have asked of me. I want to serve you with an undivided heart and a life that brings you the glory and praise you deserve for your generous grace. In Jesus' name, I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of யோசுவா 11:15

கருத்து