இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Hebrews 11 is full of reminders of the great heroes of faith from long ago. Many of them risked everything — some even paid the ultimate price — for their faith. How did they live out such a strong faith in the face of such difficulty and persecution? They were looking for a better place, a better home, a better country, a better city — a heavenly one. God prepared this better place for them. He is proud to be called their God and welcome them to that better place. And this better place, this better country, is also promised to us as people of faith! Jesus promised us that he is preparing for our arrival at our heavenly home and he will come back and take us to be where he is (John 14:1-4). If the Lord is longing for us to join him, then surely we can have a deep longing to be with him. Let's desire our heavenly country!

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Thank you, dear Father, for all that you have done to save me. Thank you for not being ashamed of me. Thank you for preparing for my arrival at home with you. With so much to look forward to, may I live a victorious life because I am confident in your grace, forgiven because of Jesus' sacrifice, and empowered to be holy by your Spirit. In the name of Jesus I live and offer you this prayer. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of எபிரெயர் 11:16

கருத்து