இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

"He who toots his own horn plays in a very small band!" A very selfish part of us wants all attention and appreciation to be focused on what we have done, sacrificed, and accomplished. One of the signs of spiritual maturity that Paul lists here, however, is a devotion to others who are our fellow Christians. This means that we genuinely rejoice when others are honored. In fact, we are even more interested in honoring others than in receiving honor ourselves.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Dear God, my loving Father, thank you for surrounding me with so many godly and honorable people. Please help me see ways each day that I can show them my love, admiration, and appreciation. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ரோமர் 12:10

கருத்து