இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

வானத்திற்கும் பூமிக்கும் இடையிலான தூரமானாலும் , எதிர்பாராத கர்ப்பத்தின் சிரமமானாலும் , நீண்ட பயணத்தால் சோர்வடைந்த பயணிகள் மற்றும் பெற்றோர்கள் நிறைந்த நகரமானாலும் , நிச்சயமாக தனது உயிரை மாய்த்துக் கொள்ள முயன்ற வெறி பிடித்த ராஜாவானாலும் , அவரை சிலுவையில் அறைந்த கேலிசெய்த கும்பலானாலும் , அவரை கைவிட்ட சீடர்களானாலும் , அவரை கேலி செய்த வீரர்களானாலும் , அவரது சதையை கிழித்த சவுக்கானாலும் , அவரது சரீர ஜீவனை பறித்த சிலுவையானாலும்— ஆகிய இவை எதுவும் நம்மை இரட்சிக்க இயேசு வருவதை தடுக்க முடியாது. அவருடைய அன்பு நம் இதயத்தைக் கவர்ந்த பிறகு அவர் நம்மை விட்டுவிடுவார் அல்லது கைவிடுவார் என்று நாம் நினைப்பது எது?

Thoughts on Today's Verse...

Nothing could keep Jesus from coming to save you — not the distance between heaven and earth, not the difficulty of an unexpected pregnancy, not a city fully of travelers and parents tired from a long journey, certainly not a maniacal king who sought to snuff out his life, not jeering mobs crying crucify him, not disciples that abandoned him, not soldiers that mocked him, not a whip that raked his flesh, and not a cross that claimed his physical life. So what makes you think he would let you go or give up on you after his love has captured your heart?

என்னுடைய ஜெபம்

அப்பா பிதாவே , உம் அன்பை இன்னும் முழுமையாக புரிந்துகொள்ள எனக்கு உதவுங்கள்.சாத்தான் என் இதயத்தில் விதைக்க முயற்சித்த சந்தேகங்களைப் போக்க எனக்கு பெலனை கொடுங்கள் .உமது கிருபையினால் என்னை ஆசீர்வதித்து, எனது சொந்த பலவீனத்திலிருந்து என்னை உமது ஊழியத்திற்கான பயனுள்ள கருவியாக மாற்றுங்கள்.அலைகள். என் சொந்த சந்தேகங்கள் என்னை அழிக்கவோ அனுமதிக்காத தேவன் மீது என் கண்கள் நோக்கமாய் இருக்கம்படி கேட்கிறேன். இயேசுவின் நாமத்திலே ஜெபிக்கிறேன். ஆமென்

My Prayer...

Abba Father, help me understand your love more fully. Give me strength to overcome the doubts Satan has tried to plant in my heart. Bless me with your gracious power and transform me out of my own weakness into a useful tool for your service. Keep my eyes fixed on the Lord whose hand will not let the waves claim me nor let my own doubts detroy me. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள [email protected] என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of  ரோமர் 8:38-39

கருத்து

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change