இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Jesus comes to our rescue! Why? Because he knows the times in which we live in aren't easy. He knows that the world in which we live is caught up in wickedness. That, however, is not the only reality. He gives us great victory through his Cross. No wonder we can greet each other with grace and peace. He purchased them for us.

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

Father, please help me distinguish between good and evil as I confront them daily in my life. Make evil repulsive to me despite the many ways that Satan tries to make it look seductive. Thank you, Jesus, for coming to my rescue when I was a sinner, unable to save myself. Thank you for sharing your grace and giving me peace. Through the blessed Holy Spirit I offer my thanks and praise in Jesus' name. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of கலாத்தியர் 1:3-4

கருத்து