இந்தநாளுக்குரிய வேதவார்த்தையின் கருப்பொருள்

Thoughts on Today's Verse...

Where does salvation come from? Does it come from our sense that something is desperately wrong and we need to change and make it better? Does it come from casting things in a more positive light so we don't become discouraged and quit? Does it come from a lucky break? Does it come because we are scrupulously righteous and deserve it come our way? Does it come from rigorously obeying everything in the law? No! Salvation and forgiveness come from one source, "the tender mercy of our God."

என்னுடைய ஜெபம்

My Prayer...

I confess, Father, that at times I've tried to earn my salvation. At other times, I have taken it for granted and trampled on your mercy and grace. Today, Father, I want to live for you: not to be saved or gain salvation, but to please you and reflect your character and nature. Your mercy and grace have redeemed me from the worthless way of living that I see so many trapped in all about me. Thank you for your salvation, but please help me to live in a way that shows the joy of that salvation in all I say, think and do. In Jesus' name I pray. Amen.

இன்றைக்கான வார்த்தை அதின் கருப்பொருள் மற்றும் ஜெபம் ஆகியவை சகோதரர் பில்வேர் அவர்களால் எழுதப்படுகிறது. நீங்கள் உங்களுடைய கேள்விகள் அல்லது கருத்துக்களை பகிர்ந்துகொள்ள phil@verseoftheday.com என்ற மின்னஞ்சல் மூலமாக தெரிவிக்கலாம்.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of லூக்கா 1:76-78

கருத்து