ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ప్రారంభం ఎంత తాజాదైనా, ఎంత గొప్ప ప్రణాళికలు చేసినా, మనం దేవునితో నడవకపోతే, రాబోయే సంవత్సరం ఆధ్యాత్మిక విజయం సాధించదు. క్రొత్త సంవత్సరపు ఈ బహుమతిని మనము అందుకున్నప్పుడు, ప్రభువును సేవించడానికి కట్టుబడి ఉంటాం. రాబోయే రోజులకు మనము ప్రణాళికలు వేస్తున్నప్పుడు, పరిశుద్ధాత్మకు నాయకత్వం వహించే గ్రంథంలో యెహోవా వెల్లడించిన సంకల్పం మరియు మన దేవుడు మనం ఏమి సాధించాలనుకుంటున్నాడో ప్రార్థనాత్మకంగా పరిశీలిస్తున్నట్లు నిర్ధారించుకుందాం.

నా ప్రార్థన

యుగాలకు దేవా , పరలోకములో వున్నా నా తండ్రి, నేను క్రొత్త సంవత్సరంలో ప్రారంభించినప్పుడు చాలా దగ్గరగా ఉన్నందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి ప్రతి రోజు మీ ఇష్టాన్ని తెలుసుకోవడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. నిన్ను మరింత ప్రేమించటానికి, మీకు సమర్థవంతంగా సేవ చేయడానికి మరియు ఇతరులను అర్ధవంతమైన మార్గాల్లో ఆశీర్వదించడానికి నాకు సహాయపడే వ్యక్తులను నా జీవితంలోకి తీసుకురండి. నేను చేసే పనులలో, ఆలోచించేది మరియు మాట్లాడేదానిలో మీకు సమస్త గౌరవం మరియు కీర్తి కలగాలి . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change