ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనమందరం "మరల ప్రయత్నించే వారము " లేదా రెండవ అవకాశాలకు ఇష్టపడతాము. దేవుడు దాని కంటే చాలా బాగా చేస్తాడు! ఆయన మనల్ని మళ్లీ కొత్తగా మారేలా చేస్తాడు. "కొత్త విషయాలకు దేవుడు" అయినందున, అతను మనలను కూడా క్రొత్తగా చేయగలడు. క్షమాపణకు అతీతంగా, ప్రక్షాళనకు మించి, ఆయన యేసు ద్వారా మనలను పవిత్రంగా చేస్తాడు. నూతన సంవత్సర అవకాశాన్ని దేవుని కోసం సరికొత్తగా మరియు నూతనంగా మరియు సజీవంగా జీవించడానికి ఒక ఆధారంలా ఉపయోగించుకుందాం!

నా ప్రార్థన

ఓ ప్రభూ, నూతన సంవత్సరం మరియు కొత్త ప్రారంభానికి ధన్యవాదాలు. ఈ రాబోయే సంవత్సరంలో మీకు చిత్తశుద్ధితో మరియు విశ్వసనీయతతో సేవ చేయడానికి దయచేసి నాకు జ్ఞానాన్ని మరియు శక్తిని ఇవ్వండి. నేను నన్ను, నా ప్రణాళికలను మరియు నా భవిష్యత్తును మీకు అందిస్తున్నప్పుడు మీ పని నా జీవితంలో జరగాలని నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. నా మధ్యవర్తి మరియు ప్రభువైన యేసు ద్వారా నేను దీనిని ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change