ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు ప్రారంభంలో ఉండెను ప్రారంభంలో దేవునితో ఉండెను. కానీ అతను సృష్టికి సాక్షి ఉండుట కంటే ఎక్కువ; అతను దానిని సృష్టించాడు! తనను తాను మానవ దేహానికి పరిమితం చేయటానికి మరియు సిలువపై క్రూరమైన మరియు వేదన కలిగించే మరణానికి అనుమతించుకొని యేసు, ఆదిలో మన ప్రపంచాన్ని ఉనికిలోకి తెచ్చే వాక్యము వలె ఉండెను. అతను దానిని నిర్మించాడు. అది అతనిది. అయినప్పటికీ అతను దానిని విమోచించడానికి వచ్చి మరణించాడు. మరింత ప్రత్యేకంగా, అతను మిమ్మల్ని మరియు నన్ను విమోచించడానికి వచ్చాడు. కాబట్టి దేవుణ్ణి సంతోషపెట్టడానికి ఎలా జీవించాలో చెప్పే వాక్యము మనతో మాట్లాడినప్పుడు, మనము మంచి శ్రద్ధ చూపారా? ఇంకా , మనము దీన్ని చేయవలసి ఉందని మీరు అనుకోలేదా?

Thoughts on Today's Verse...

Jesus was there. He was with God in the beginning. But he was more than just a witness of Creation; he created it! Jesus, who allowed himself to be limited to human flesh and to die a cruel and agonizing death on the Cross, was there at the beginning as the Word speaking our world into existence. He made it. It is his. Yet he came and died to redeem it. More specifically, he came to redeem you and me. So when the Word speaks to us telling us how to live to please God, don't you think we'd better pay attention? Better yet, don't you think we ought to do it?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ తండ్రీ, నన్ను రక్షించాలనే మీ ప్రణాళిక నన్ను ముంచివేసెను . నాకు తెలిసిన ప్రపంచాన్ని సృష్టించిన వాక్యమైన యేసును మీరు పంపుతారనే ఆలోచన నేను గ్రహించగలిగే దానికంటే చాలా అద్భుతమైనది. అతను తనను తాను ప్రపంచానికి పరిమితం చేసుకోవడము నా ఊహను కదిలించింది. నేను మీతో జీవించటానికి అతను నా కోసం చనిపోతాడని నా హృదయాన్ని బంధిస్తుంది! అతని బోధనలు మరియు మీ సంకల్పం ఆధారంగా నేను నా జీవితాన్ని గడపడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నాకు సహాయం చెయ్యండి. జీవన వాక్యమైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy Father, your plan to save me overwhelms and humbles me. That you would send Jesus, the Word who created the world that I know, is more wonderful than I can fully grasp. That he would allow himself to be limited to the world he had made boggles my imagination. That he would die for me so that I can live with you captures my heart! Please help me as I seek to live my life based on his teachings and your will. In the name of Jesus, the Living Word, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of యోహాను 1:2-3

మీ అభిప్రాయములు