ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మన స్వంతంగా మనలను మనము పునరుద్ధరించకోలేము. అవినీతి ప్రభావాల నుండి మనల్ని మనం కాపాడుకోవచ్చు. మనం దేవునికి అర్పించుకొని ఆయన చిత్తాన్ని బాగా గ్రహించగలము (రోమా 12: 1-2). అంతిమంగా, దేవుడు మనలను నూతనపరచాలి , మనం రక్షింపబడినప్పుడు మాత్రమే కాదు, ప్రతిరోజూ. దేవుని దయ మాత్రమే మనలను నిలబెట్టుకోగలదు, శక్తివంతం చేస్తుంది మరియు పునరుద్ధరించగలదు. ఆయనకు మనం అర్పించుకుందాం. అప్పుడు, మనలను శక్తివంతం చేయడానికి, పరిపూర్ణంగా మరియు పునరుద్ధరించడానికి ఆయన కృపను నమ్మకంగా అడుగుదాం!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను విషయాలను చూసే విధానంలో, ముఖ్యంగా నేను ప్రజలను ఎలా చూస్తానో దానిలో నన్ను కొత్తగా మార్చడానికి మీ దయ కోరుతూ నేను మీ వద్దకు వచ్చాను. దయచేసి నా హృదయాన్ని శుభ్రపరచండి మరియు నా మనస్సులో మరియు నా ఆత్మలో నన్ను కొత్తగా చేయండి. ఈ రాబోయే సంవత్సరంలో ప్రతి రోజు మీ ప్రేమను పంచుకుంటూ, మీ ఆత్మచే అధికారం పొందిన, మరియు మీ దయ గురించి తెలుసుకోవాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change