ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనము ప్రభువు దగ్గరికి వచ్చి ఆయన కొరకు జీవిస్తున్నప్పుడు, రెండు అద్భుతమైన ఆశీర్వాదాలు మన దారిలోకి వస్తాయి. మొదటది, మన పాపాలు క్షమించబడ్డాయని మనము కనుగొన్నాము. యేసు చేసిన ఈ ప్రేమపూర్వక త్యాగానికి కృతజ్ఞతలు. రెండవది, ఈ అద్భుతమైన ప్రక్షాళనలో మనం ఒంటరిగా లేము. ప్రభువును కోరుకునే వ్యక్తులు తన సన్నిధిలో ఒకరినొకరు కనుగొన్నప్పుడు విశ్వాసులలో నిజమైన సహవాసం నిర్మించబడుతుంది. ఈ సహవాసం బలవంతం లేదా కుట్ర కాదు, కేవలం పరలోకంబంధమైనది.

Thoughts on Today's Verse...

As we draw near to the Lord and live for him, two amazing blessings come our way. First, we find that our sins are forgiven and we're cleansed of those sins thanks to the loving sacrifice of Jesus. Second, we find that we are not alone in this wonderful cleansing. True fellowship among believers is built when folks seeking the Lord find each other in his presence. This fellowship isn't forced or contrived, just heavenly.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు పవిత్రమైన దేవా, నేను స్వచ్ఛమైన, గౌరవనీయమైన మరియు పవిత్రమైన జీవితాన్ని గడపడం ద్వారా యేసు బలి, మరణాన్ని గౌరవించాలనుకుంటున్నాను. యేసు రక్తం ద్వారా నాకు ప్రక్షాళనను అందించినందుకు మరియు మీ కోసం జీవించే ఇతరుల వద్దకు నన్ను నడిపించినందుకు ధన్యవాదాలు. మీరు, మీ కుమారుడు మరియు ఇతర విశ్వాసులను మరింత తెలుసుకోవడానికి దయచేసి నా కోరికను పెంచండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty and holy God, I want to honor Jesus' sacrificial death by living a life that is pure, honorable, and holy. Thank you for providing my cleansing through Jesus' blood and leading me to others who live for you. Please intensify my hunger to know you, your Son, and other believers more. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 యోహాను 1:7

మీ అభిప్రాయములు