ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

స్పష్టంగా ఈ ఉపదేశము యెరూషలేములోని దేవుని భౌతిక ఆలయం నుండి వచ్చింది. దేవుని క్రొత్త ఒడంబడిక ప్రజలైన మనకు దేవుని ఆలయం సంఘము (1 కొరిం. 3:16) మరియు మన శరీరాలు (1 కొరిం. 6:19) అని కూడా గుర్తుంచుకుందాం. మన చర్చి కుటుంబాన్ని విలువైనదిగా మరియు సంతోషంగా జరుపుకుందాం. మన శరీరాలతో దేవుణ్ణి మహిమపరుద్దాం! బహిరంగంగా, వ్యక్తిగతము మరియు సమాజంలో దేవుని పేరునకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాము.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నేను యేసు పవిత్రత వల్ల అత్యంత పవిత్ర స్థలంలోకి ప్రవేశించి నిన్ను సమీపిస్తున్నాము . మీరు వింటున్నారని తెలిసి నేను ఆశ్చర్యపోయాను. మీరు నన్ను స్వాగతిస్తున్నారని తెలిసి నేను చాలా సంతోషించాను. నేను మీతో ఉన్నందుకు సంతోషిస్తున్నాను మరియు మీరు నా కోసం చేసినదంతా నేను ఎంతగానో అభినందిస్తున్నాను. నేను మీ ఇంటికి వచ్చి మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా కలుసుకునే వరకు ఈ ప్రార్థనా స్థలంలో నన్ను కలిసినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలోప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు