ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నక్షత్రాలు. అవి ఎల్లప్పుడూ దేవుని ప్రజలకు నిరంతర నిరీక్షణకు మూలంగా ఉన్నారు. "నీ వంశస్థులు నక్షత్రాలవలె ఉంటారు" అని దేవుడు అబ్రాహాముతో చెప్పాడు. "నీవు కలుగజేసిన చంద్రనక్షత్రములను నేను చూడగా నీవు మనుష్యుని జ్ఞాపకము చేసికొనుటకు వాడేపాటి వాడు?నీవు నరపుత్రుని దర్శించుటకు వాడేపాటివాడు?" అని కీర్తనకారుడు అడుగుచున్నాడు. తూర్పు నుండి వచ్చిన జ్ఞానులు యేసు వద్దకు రావడానికి ఒక నక్షత్రాన్ని అనుసరించారు. చీకటిలో ఉన్నవారిపై ప్రకాశించడానికి పరలోకం నుండి మన వద్దకు వచ్చిన అరుణోదయ నక్షత్రం యేసు అని లూకా మనకు గుర్తు చేస్తున్నాడు. మరియు ఇప్పుడు, మనము నక్షత్రాలము . విశ్వం యొక్క చీకటి ఆకాశంలో దేవుని కాంతి కేంద్రాలము . కాబట్టి ఈ రోజును మన వెలుగు మన చుట్టూ ఉన్న చీకటి ప్రపంచానికి దేవుని మహిమను ప్రకాశింపజేసే రోజుగా చేద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

Stars. They've always been a source of constant hope for God's people. "Your descendants will be like the stars," God told Abraham. "When I see the stars, what is man that you are mindful of him?" the Psalms ask. The Wisemen from the East followed a star to Jesus. Luke reminds us that Jesus was a star of morning light come to us from heaven to shine on those in darkness. And now, we're stars. God's points of light in the dark sky of the universe. So let's make today a day where our light shines God's glory to a dark world around us.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, మీ విశ్వం యొక్క అపురూపమైన విస్తీర్ణం, దాని బిలియన్ల నక్షత్రాలతో, నా పరిమిత గ్రహణశక్తిని మించిపోయింది. కానీ నా చుట్టూ ఉన్న చీకటి ప్రపంచంలో కాంతి ప్రదేశమని నన్ను పిలిచినందుకు నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను మరియు నేను చేయగలిగిన వారందరి జీవితాల్లో ఈ రోజు మీ వెలుగును ప్రకాశింపజేస్తానని ప్రతిజ్ఞ చేస్తున్నాను.ప్రకాశవంతమైన మరియు అరుణోదయ వేగుచుక్క నామములో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty God, the incredible expanse of your universe, with its billions of stars, exceeds my limited comprehension. But I thank you for calling me to be a place of light in the dark world around me and I pledge to shine your light today in the lives of all those I might. Through the name of the Bright and Morning Star I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:14-16

మీ అభిప్రాయములు