ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రొత్త ప్రయాణం ప్రారంభంలో ప్రోత్సాహము కలిగించే పదం చాలా అవసరం, ముఖ్యంగా ప్రయాణం మీ నాయకత్వాన్ని కోరినప్పుడు అది చాల అవసరం. యెహోషువ ఇప్పుడు రెండవ నాయకుడు కాదు,అతను ఇకపై అన్నివిధాలా మోషేకు అనుకూలముగా నడుచువాడు కాదు. ఇప్పుడు అది అతని నాయకత్వపు వంతు. అతను నడిపించే ప్రజలకు సాటిలేని మోషే నాయకత్వం మాత్రమే తెలుసు. మరి ఇతను ఎలా నడిపిస్తాడు? ఇతను దేవుని వాగ్దానాలను విశ్వసించి, భయం లేదా నిరుత్సాహం లేకుండా నడిపిస్తాడు! ఇది ఎలా సాధ్యమవుతుంది? ఎందుకంటే దేవుని ప్రజల నిజమైన నాయకుడు ఎప్పుడూ మారలేదు! దేవుడు ఇప్పటికీ దేవుడు. ఆయన మాట ఇప్పటికీ నిజం. ఆయన వాగ్దానాలు ఇప్పటికీ నమ్మదగినవి. అతని శక్తి లో ఇప్పటికీ సర్వశక్తిమంతుడు.

Thoughts on Today's Verse...

A word of encouragement is indispensable at the start of a new journey, especially when the journey demands your leadership. Joshua is no longer second chair. He is no longer the backup to all-pro Moses. Now it is his turn to lead. The people he leads have only known the leadership of the incomparable Moses. How will he lead? He will lead trusting the promises of God and without fear or discouragement! How is this possible? Because the real leader of God's people hasn't really changed! God is still God. His word is still true. His promises are still trustworthy. His might is still all-powerful.

నా ప్రార్థన

దేవా, నేను పెరుగుతున్న బాధ్యతలు మరియు ఎక్కువ సవాళ్లను ఎదుర్కొంటున్నప్పుడు, మీ వాగ్దానాలను నాకు గుర్తు చేయండి, నా భయాలను తొలగించండి, నా దృడ నిశ్చయాన్ని బలోపేతం చేయండి మరియు మీ ఇష్టంతో నన్ను నడిపించండి. నేను పొందే విజయాలు ఎల్లప్పుడూ మీకు మహిమను మరియు గౌరవాన్ని ఇస్తాయి. ప్రభువైన యేసుక్రీస్తు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

O God, as I face increasing responsibilities and greater challenges, remind me of your promises, allay my fears, strengthen my resolve, and lead me by your will. May the victories in which I participate always bring glory and honor to you. In the name of the Lord Jesus Christ I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ద్వితీయోపదేశకాండము 1:21

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change