ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

నిజమైన ఆరాధన ఒక బహుమానము వంటిది . దేవుడు ఆత్మ కాబట్టి, ఆయన పరిశుద్ధుడు కాబట్టి, ఆయన పరిశుద్ధాత్మ యొక్క బహుమానం మరియు ఆశీర్వాదం లేకుండా మనం ఆయనను పూర్తిగా చేరుకోలేము. మనము క్రీస్తులోనికి బాప్తిస్మము పొందినప్పుడు మరియు దేవుని వలన జన్మించినప్పుడు ఆయన ఆత్మను పొందిన క్రైస్తవులుగా, మనం ఇప్పుడు అతనితో మాట్లాడవచ్చు మరియు ఆత్మ నుండి ఆత్మను ఆరాధించవచ్చు.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, మీ ఆత్మ వరం ద్వారా నేను మీ బిడ్డగా మీ వద్దకు వచ్చాను. మీ ఆత్మను నాకు అందించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు, తద్వారా నేను మిమ్మల్ని ఆత్మవిశ్వాసంతో సంప్రదించగలను మరియు నా హృదయపు ఆందోళనలను మీరు వింటున్నారని తెలుసుకోగలను. దయచేసి నా హృదయం, నా మాటలు మరియు నా చర్యల యొక్క ఆరాధనను అంగీకరించండి. ఈరోజు నేను చేసే పనులు నీకు మహిమను తెస్తాయి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change