ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యెహోవా తన ప్రేమపూర్వక దయను బట్టి మరియు తన ప్రజలకు చేసిన వాగ్దానాలను నెరవేర్చడానికి వరదల సమయంలో ఇశ్రాయేలీయులను అద్భుతంగా యొర్దాను నది గుండా తీసుకువచ్చాడు. అతను తన ప్రజలతో తన గురించి ఒక ముఖ్యమైన ప్రకటన కూడా చేస్తున్నాడు. అతను ఎల్లప్పుడూ ఇశ్రాయేలీయులు తనను "ఆరాధించాలని" కోరుకున్నాడు. అదనంగా, అతను ఇశ్రాయేలీయుల యొక్క శత్రువులు భయంతో వనకాలని కోరుకున్నాడు. వారు అలా చేశారు. దేవుడు తనకు మరియు తన ప్రజలకు వారి విశ్వాసం కారణంగా గొప్ప విజయం సాధించాడు.

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధుడు మరియు మహిమాన్వితమైన దేవా, నీవు నీతిని ధరించి మహిమతో స్నానం చేయబడ్డావు. నేను ఎల్లప్పుడూ మీకు చెందవలసిన గౌరవం మరియు భయభక్తులతో వ్యవహరించాలని కోరుకుంటున్నాను. నేను మీకు తగినంత గౌరవంగా లేదా మర్యాదగా లేనప్పుడు దయచేసి నన్ను క్షమించండి. మీ పేరును ఇతరులు వృధాగా ఉపయోగిస్తున్నప్పుడు నేను దానిని పవిత్రంగా ఉంచనప్పుడు నన్ను క్షమించు. మీరు నా జీవితానికి, నా ప్రేమకు మరియు నా సమస్తానికి అర్హులు. నేను ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ మీకు మహిమను తీసుకురావాలనుకుంటున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు