ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఆయన మార్గదర్శకత్వం మరియు సహాయం కోసం మనం ప్రార్థించినప్పుడు దేవుడు ఎంతో సంతోషిస్తాడు! మన ప్రయత్నాల దృష్టి ఆయన ప్రజలను మరియు ఆయన రాజ్యాన్ని నిర్మించడంపై ఉన్నప్పుడు ఇది ప్రత్యేకంగా వర్తిస్తుంది. నెహెమ్యా దేవుని సేవకునిగా వస్తాడు. అతను దేవుణ్ణి తన సేవకునిగా చేయడానికి ప్రార్థనను ఉపయోగించి దేవునికి "వెళ్లి ,చేయండి " అని తెలిపే జాబితాను ఇవ్వడం లేదు. బదులుగా, నెహెమ్యా హృదయం దేవుని ప్రజల అవసరాలతో మండుతుంది. నెహెమ్యా పుస్తకంలోని మిగిలిన భాగం, దేవుడు తన పిల్లల హృదయ కోరికలు తన ప్రజలపై మరియు ఆయన చిత్తంపై ఉన్నప్పుడు ప్రార్థన చేయడాన్ని ప్రేమిస్తాడనడానికి రుజువు.

నా ప్రార్థన

అమూల్యమైన మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, దయచేసి ఈ రోజు నన్ను మీ సేవకుడిగా ఉపయోగించుకోండి. నా మాటలను తీసుకోండి మరియు వాటిని ఆశీర్వదించడానికి, ప్రోత్సహించడానికి మరియు ఓదార్చడానికి వాటిని ఉపయోగించండి. నా ప్రభావాన్ని తీసుకోండి మరియు దాన్ని సరిదిద్దడానికి మరియు ప్రేరేపించడానికి ఉపయోగించండి. నా సమయాన్ని వెచ్చించండి మరియు మీ ఆందోళనలతో నింపండి. నేను చేసే ప్రతిదాని యొక్క కీర్తి మరియు గౌరవం చివరికి మీకు కీర్తిని తెస్తుంది. మీ కృప నన్ను రక్షించింది, దయచేసి ఇప్పుడు ఆ కృపను ఇతరులతో పంచుకోవడానికి నన్ను ఉపయోగించండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు