ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

వినయం అంటే దేవుడు మనలను ఎవరివలే ఉండాకలని కోరుకున్నాడో దానిని గుర్తించడం మరియు ఇతరులకు సేవ చేయడానికి మరియు విమోచన కోసం ఆ జనమును ఉపయోగించడం. యేసు మాదిరిగానే వినయంతో జీవించడం, మనం కేవలం ఈ బంగారు నియమాన్ని పాటించడం మాత్రమే కాదు కాని మనం ఒక అడుగు ముందుకు వెల్దాము - అది మనలను మనం చూసుకునే దానికంటే ఇతరులతో మంచిగా వ్యవహరించడము . మనము అనర్హులు లేదా అయోగ్యులము కాబట్టి దీన్ని చేయమని మనకు సూచించారా? కాదు! యేసు యోగ్యుడు మరియు మహిమాన్వితుడు, కాని ఇతరుల విమోచన కొరకు త్యాగపూర్వకంగా ఇచ్చినప్పుడు తనకన్నా ఇతరులను ఎక్కువుగా ఎంచుకున్నాడు. ఇది అధిక ప్రమాణం. ఇది కఠినమైన ప్రమాణం. ఇది స్థిరత్వం కోసం కాదు. కానీ అది చివరికి మహిమాన్వితమైనది. (సూచన: 10 వ వచనం చదవండి మరియు విశ్వాసులకు ఒకే రకమైన బహుమతి ఇవ్వబడుతుందని గుర్తుంచుకోండి!)

Thoughts on Today's Verse...

Humility is recognizing who God has made us to be and using that recognition to serve and redeem others. Living in humility as Jesus did, we don't just practice the golden rule, but we go one step better — we treat others better than we would treat ourselves. Are we instructed to do this because we're unworthy or unfit? No! Jesus was worthy and glorious, but he chose to treat others better than himself when he sacrificially gave himself to redeem them. It's a high standard. It's a hard standard. It is not for wimps. But it is ultimately glorious. (Hint: Read down through verse 10 and remember that the same type of reward will be given to the faithful!)

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, నన్ను మీ బిడ్డగా స్వీకరించి, నన్ను పవిత్రంగా, విలువైనదిగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీరు నన్ను చూసినట్లు చూడడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి, ఆపై, మీ విలువైన పిల్లలలో ఒకరిగా, మీ కీర్తిని చూడటానికి సహాయపడే మార్గాల్లో ఇతరులకు సేవ చేయడానికి నాకు అధికారం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Almighty God, thank you for adopting me as your child and making me holy and precious to you. Please help me to see myself as you do, and then, as one of your precious children, empower me to serve others in ways that help them see your glory. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:3

మీ అభిప్రాయములు