ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన! ఎంత గొప్ప ఆకాంక్ష! ఎంత అద్భుతమైన సవాలు! యేసు మాదిరిగానే నేను కూడా అదే వైఖరిని కలిగి ఉన్నాను. ఇది దాదాపు ఊ హించలేము. కానీ దాదాపు! దేవుడు మనలను ఈ మహిమాన్వితమైన, ఎత్తైన, ఊహించలేని ఎత్తుకు పిలుస్తాడు. యేసు మాదిరిగానే మనం వినయంగా ఉండాలని, సేవకుడిగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు శాశ్వతమైన తండ్రీ, యేసులో ప్రదర్శించబడిన మీ అపురూపమైన కృపకు ధన్యవాదాలు. నా ఆత్మను విస్తరించడానికి మరియు నా దైనందిన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి అతని సేవ, విధేయత మరియు త్యాగం యొక్క వైఖరికిని ఉపయోగించునట్లు సహాయం చేయండి. ప్రభువుల ప్రభువైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change