ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఎంత అద్భుతమైన ఆలోచన! ఎంత గొప్ప ఆకాంక్ష! ఎంత అద్భుతమైన సవాలు! యేసు మాదిరిగానే నేను కూడా అదే వైఖరిని కలిగి ఉన్నాను. ఇది దాదాపు ఊ హించలేము. కానీ దాదాపు! దేవుడు మనలను ఈ మహిమాన్వితమైన, ఎత్తైన, ఊహించలేని ఎత్తుకు పిలుస్తాడు. యేసు మాదిరిగానే మనం వినయంగా ఉండాలని, సేవకుడిగా ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటాడు.

Thoughts on Today's Verse...

What a glorious thought! What a lofty aspiration! What an incredible challenge! I am to have the same attitude as Jesus had. It's almost unthinkable. But just almost! You see, God calls us to this glorious, lofty, and unthinkable height because he calls us his children. He wants us to be humble and to be a servant just as Jesus was.

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు మరియు శాశ్వతమైన తండ్రీ, యేసులో ప్రదర్శించబడిన మీ అపురూపమైన కృపకు ధన్యవాదాలు. నా ఆత్మను విస్తరించడానికి మరియు నా దైనందిన జీవితాన్ని ప్రభావితం చేయడానికి అతని సేవ, విధేయత మరియు త్యాగం యొక్క వైఖరికిని ఉపయోగించునట్లు సహాయం చేయండి. ప్రభువుల ప్రభువైన యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Almighty and Eternal Father, thank you for your unfathomable grace displayed in Jesus. Help his attitude of service, obedience, and sacrifice to pervade my soul and to influence my daily life. In the name of Jesus, Lord of lords I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of ఫిలిప్పీయులకు 2:5-6

మీ అభిప్రాయములు