ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం నిజంగా దేవుని పిల్లలు అని చూపించే ప్రామాణికతకు సంకేతం మనలో నివసించే పరిశుద్ధాత్మయే .మన జీవితాల్లో దేవుని పాత్రను వెలువరించడానికి ఆత్మ సహాయపడుతుంది (గలతీయులు 5:22). మనం ప్రార్థించేటప్పుడు ఆత్మ మనకు సహాయపడుతుంది (రోమన్లు 8: 26-27). పాపాన్ని అధిగమించడానికి ఆత్మ మనకు శక్తినిస్తుంది (రోమన్లు 8:13) మరియు మనం ఊహించని పనులను చేయటానికి శక్తిని ఇస్తుంది (ఎఫెసీయులు 3: 14-21). మన విచ్ఛిన్నతలో ఆత్మ మనలను ఓదార్చుతుంది మరియు మన జీవితాల్లో దేవుని ఉనికిని నిజం చేస్తుంది (యోహాను 14: 15-26). మనము దేవుని పిల్లలు అనేదానికి నిజమైన సంకేతం ఆత్మ (రోమన్లు 8: 9; రోమన్లు 8: 14-16). దీవించిన పరిశుద్ధాత్మకు దేవునికి ధన్యవాదాలు!

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, మీ పవిత్రత, ఘనత మరియు శక్తి కోసం నేను నిన్ను స్తుతిస్తున్నాను. మీ ప్రేమపూర్వక కృపకు ధన్యవాదాలు. నన్ను రక్షించిన మీ త్యాగ ప్రేమతో నేను వినయంగా ఉన్నాను. కానీ ఈ రోజు, ప్రియమైన తండ్రీ, నాలో నివసించే, నన్ను శక్తివంతం చేసే, నన్ను శుభ్రపరిచే, నన్ను ఓదార్చే, మరియు మీ పితృత్వాన్ని నాకు ప్రాప్యత మరియు నిజమైనదిగా చేసే మీ పరిశుద్ధాత్మకు నేను చాలా కృతజ్ఞతలు. ధన్యవాదాలు, యేసు నామంలో, నా గుండె దిగువ నుండి! ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change