ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

สัญลักษณ์ที่จะบอกว่าเราเป็นลูกที่แท้จริงของพระเจ้าคือ พระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อยู่ในเรา พระวิญญาณบริสุทธิ์ช่วยให้เรามีชีวิตที่แสดงถึงลักษณะของพระเจ้า (กาลาเทีย 5:22) พระวิญญาณช่วยเราอธิษฐาน (โรม 8:13) และให้เรามีความเข้มแข็งในการทำสิ่งต่างๆ ที่เราคิดว่าไม่น่าจะเป็นไปได้ (เอเฟซัส 3:14-21) พระวิญญาณปลอบประโลมเราเมื่อเราเจ็บช้ำใจ และทำให้พระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราจริงๆ (ยอห์น 14:15-26) พระวิญญาณเป็นสัญลักษณ์ที่จริงแท้ที่สุดที่บอกว่าเราเป็นลูกของพระเจ้า (โรม 8:9,14-16) ขอบคุณพระเจ้าสำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ข้าพระองค์สรรเสริญพระองค์สำหรับความบริสุทธิ์ ความยิ่งใหญ่ และอำนาจของพระองค์ ขอบพระคุณพระองค์สำหรับความรักความเมตตาของพระองค์ ข้าพระองค์รู้สึกถ่อมใจโดยความรักอันเสียสละที่ช่วยข้าพระองค์ให้รอด แต่ในวันนี้ พระบิดาเจ้าข้า ขอบพระคุณพระองค์มากยิ่งกว่าสิ่งใด สำหรับพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระองค์ที่อยู่ภายในข้าพระองค์ เป็นผู้ที่ให้กำลังแก่ข้าพระองค์ ชำระข้าพระองค์ ปลอบประโลมข้าพระองค์ และเป็นผู้ที่ทำให้ข้าพระองค์สามารถมีสายสัมพันธ์ที่แท้จริงกับพระองค์ผู้เป็นพระบิดาได้ ขอบพระคุณในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า จากก้นบึ้งจิตใจของข้าพระองค์ อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น