ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చిన్నతనంలో, నేను బహుమతులు స్వీకరించడానికి ఇష్టపడ్డాను. జీవితంలో ఇంత సరళమైన సమయంలో, బహుమతి అంటే నేను ప్రేమించేవాడిని . బహుమతిలో ఉన్న ప్రాముఖ్యత లేదా దాచిన సందేశం గురించి నేను చింతించలేదు. బహుమతికి "తీగలను జతచేయడం" గురించి నేను ఆందోళన చెందలేదు. ఇది కేవలం ఒక బహుమతి - అర్హత లేని నాకు ప్రేమ యొక్క ఉచిత వ్యక్తీకరణను , నన్ను నిజంగా పట్టించుకునే వ్యక్తి నాకు ఇచ్చారు. దేవుని బిడ్డగా ఉండి, అతని బహుమతిని స్వీకరించడం మరియు మనం చిన్నపిల్లవలె స్వీకరించగలమని తెలుసుకోవడం గొప్పది కాదా ?!

నా ప్రార్థన

జాలిగల దేవా , దయ అను బహుమతిని , విశ్వాసం అను బహుమతిని, రక్షణ యొక్క బహుమతిని మరియు అన్నింటికంటే, యేసు ఇచ్చిన బహుమతికి ధన్యవాదాలు. నేను ఈ బహుమతులను ఎప్పటికీ తిరిగి చెల్లించలేనని నాకు తెలుసు, కాని "ధన్యవాదాలు!" ఇప్పుడు నా జీవనశైలి ద్వారా మరియు "ధన్యవాదాలు!" సమస్త శాశ్వతత్వం ద్వారా ధన్యవాదములు . యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు