ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ వాగ్దానం పూర్తిగా సాకారం అయినప్పుడు ఎంత అద్భుతమైన రోజు! మన మహిమాన్వితమైన దేవునిని ప్రతి దేశానికి, తెగకు, భాషకు, ప్రజలకు తెలిసేలా చేయటానికి అన్ని ప్రయత్నాలు చేద్దాం.

Thoughts on Today's Verse...

Habakkuk sees the worthlessness of what most people live to achieve and work to own. He says right before our verse, "Has not the Lord Almighty determined that the people's labor is only fuel for the fire, that the nations exhaust themselves for nothing" (Habakkuk 2:13). But God promises us — his children — that our lives can matter more than fruitless labor and perishable acquisitions. We can live for him and to experience him and his glory. God will one day make his presence fully known to those who love him (1 John 3:1-3). What a glorious day when this promise is fully realized! Let's make every effort and commit ourselves to making our glorious God known to every nation, tribe, language, and people (Revelation 7:9-12) so they can share in this flood of grace God has promised his children!

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, దయచేసి మీ రక్షణను గురించి తెలుసుకోవలసిన వ్యక్తి వద్దకు నన్ను నడిపించండి. దయచేసి మీ సందేశాన్ని ఇతరులతో పంచుకున్నప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్న మీ సేవకులను ఆశీర్వదించండి. దయచేసి వారికి విజయం ఇవ్వండి మరియు ఈ అద్భుతమైన వాగ్దానం పూర్తిగా సాకారం అయిన రోజును వేగవంతం చేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

My Prayer...

Almighty God, please lead me to someone who needs to know your salvation. Please bless your servants worldwide as they share your message with others. Please give them success and hasten the day this glorious promise is fully realized. In Jesus' name, I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of హబక్కూకు 2:14

మీ అభిప్రాయములు