ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

కొంతమంది ప్రజలు ఆశీర్వాదకరము . మనము వారితో ఫోన్‌లో మాట్లాడిన , ప్రోత్సాహకరమైన ఇమెయిల్‌ను పొందినా, చేతితో వ్రాసిన లేఖను అందుకున్నా, లేదా వారిని ముఖాముఖిగా చూసినా ఫర్వాలేదు. మనము వాటిని ఎప్పుడైనా గుర్తుచేసుకున్నప్పుడు , మనము వారిని బట్టి దేవునికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతాము. కాబట్టి పౌలు మాదిరిని అనుసరిద్దాం మరియు దేవునికి కృతజ్ఞతలు చెప్పడానికి వారు మనకు కారణాలు చెబుతారని వారికి తెలియజేయండి.

నా ప్రార్థన

యెహోవాను ప్రేమిస్తున్నాను, ధన్యవాదాలు ... (మీ జీవితాన్ని ఆశీర్వదించే అనేక మంది వ్యక్తుల పేరును ఇక్కడ ఉంచండి). వారు నా జీవితాన్ని చాలా విధాలుగా ఆశీర్వదించారు, కాబట్టి మీ దయ, శక్తి మరియు ఆత్మతో వారి జీవితాలను ఆశీర్వదించమని నేను ఇప్పుడు మిమ్మల్ని అడుగుతున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change