ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

పాత నిబంధన యొక్క గొప్ప చిత్రాలలో ఒకటి యేదనగా , దేవుడు తన కుడి చేతిని శక్తితో చాచి, తన ప్రజల కోసం గొప్ప పనులు చేయడం. కాబట్టి తరచుగా, ఇశ్రాయేలు పెద్ద మరియు అనుభవజ్ఞుడైన శత్రువును ఎదుర్కొంది. తన ప్రజలు ఆయనపై పూర్తిగా నమ్మకం ఉంచినప్పుడు, ఆయన వారికి గొప్ప విజయాన్ని అందించాడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, పవిత్రత మరియు ఘనత గొప్పవాడగు దేవా , దయచేసి మీ శక్తి మరియు దయతో నన్ను సమర్థించండి మరియు బలోపేతం చేయండి. నా గొప్ప శత్రువు యొక్క శక్తిని ముక్కలు చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దయచేసి మీలో నాకు ధైర్యం ఇవ్వండి. యేసు నామంలో ప్రార్థిస్తున్నాను . ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు