ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

అనిశ్చిత సమయాల్లో మీ విశ్వాసం యొక్క పునాది ఏమిటి? సమస్త తిరుగుబాట్లు, గందరగోళం మరియు అనిశ్చితిలో నిజంగా ఎక్కడికి వెళుతున్నాయో ఎవరికి తెలుసు? మీ అత్యంత కలవరపెట్టే సమస్యలకు మీరు ఎవరిలో పరిష్కారం కనుగొనగలరు?దానియేలు మరియు అతని స్నేహితుల కోసం, ఒక ధృఢ మైన మరియు నిజమైన సమాధానం ఉంది: అదే ఇశ్రాయేలు దేవుడైన యెహోవా. ఇది ఆనాటి తెలివైన ఉపాధ్యాయులు అని పిలవబడవారిలో లేదు. ఇది తూర్పు మతాలలో లేదు. ఇది సూపర్ ఆధ్యాత్మికవాదులలో లేదు. ఇది దేవుడిలో మాత్రమే ఉంది.

నా ప్రార్థన

ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నిజమైన మరియు జీవించే దేవుడు! వైభవం, ధర్మం మరియు ఘనతతో మీతో పోల్చగల ఎవరూ లేరు. తండ్రీ, ప్రశంసలు, గౌరవం మరియు కీర్తి మీకు చెందినవి. నా జీవితాన్ని గడపాలని మరియు మీ ఇష్టాన్ని నేను చేయవలసిన అవగాహనకు నన్ను నడిపిస్తానని నేను నమ్ముతున్నాను. ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు