ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

జీవిత అనిశ్చితుల మధ్యలో శాశ్వత స్థానం కలిగి ఉండటం మరియు దేవుని యొక్క సమకూర్పుకు భరోసా ఇవ్వడం అనేవి రెండు స్పష్టమైన సూత్రాలపై ఆధారపడి ఉన్నాయి అవి : యెహోవాపై నమ్మకం ఉంచడం మరియు ఇతరులకు మంచి చేయడం. మనము ఆ రెండు కట్టుబాట్ల ప్రకారం జీవించినప్పుడు, మనకు నూతన ఉత్తేజము, ఆశ మరియు కొత్త ఆనందాన్ని కలిగించే సరికొత్త మార్గాల్లో దేవునిపై ఆధారపడటం నేర్చుకుంటాము.

నా ప్రార్థన

ప్రేమగల తండ్రి , నా అబ్బా తండ్రీ, నా జీవితంతో నిన్ను నమ్ముతున్నాను. మీకు కీర్తి మరియు గౌరవం తెచ్చే సజీవ బలిగా నేను నన్ను మీకు అందిస్తున్నాను. నేను ఇలా చేస్తున్నప్పుడు, ప్రియమైన తండ్రీ, పోల్చడానికి మించిన మీ ప్రేమపూర్వక దయ మరియు ప్రేమతో మీరు నన్ను కలవడానికి పరుగెడుతున్నారని నాకు తెలుసు. ధన్యవాదాలు! యేసు నామంలో నేను స్తుతిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు