ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"యేసు ప్రభువు!" దీనర్థం సృష్టిలోని ప్రతిదీ అధికారం మరియు శక్తిలో యేసు కంటే దిగువన ఉంది అని . ప్రతి దేవదూత, దయ్యం మరియు ఆత్మ యేసుకు లోబడి ఉంటాయి. వారి ఉద్దేశ్యం, మరియు సమస్త సృష్టి యొక్క ఉద్దేశ్యం, యేసును గౌరవించడం మరియు సేవ చేయడం. దయ్యాలు ఇప్పుడు యేసును ప్రభువుగా గౌరవించకూడదని మరియు సేవ చేయకూడదని ఎంచుకున్నప్పటికీ, వారి తిరుగుబాటు వారి ఉద్దేశాన్ని మార్చదు లేదా వారిపై యేసు సాధించిన విజయాన్ని మార్చదు. ఆయన సిలువ వేయడం మరియు పునరుత్థానం ద్వారా వారిపై తన ఆధిపత్యాన్ని చూపించాడు (కొలస్సీ 2:12-15). విశ్వం, దాని విస్తారమైన విస్తీర్ణం మరియు గొప్పతనం, తన ఆధిపత్యాన్ని ప్రకటించడానికి యేసు చేత చేయబడింది. యేసు మహిమతో తిరిగి వచ్చినప్పుడు, "ప్రతి మోకాలు వంగుతుంది , పరలోకములో మరియు భూమిపై మరియు భూమి క్రింద, మరియు ప్రతి నాలుక యేసుక్రీస్తు ప్రభువు అని అంగీకరిస్తుంది, తండ్రి అయిన దేవుని మహిమ (ఫిలిప్పీయులు 2:10-11). "యేసు ప్రభువు!" అని చెప్పినప్పుడు మనం మన జీవితాలను ఆయన చిత్తానికి లోపరచమని మరియు ఆయన కృపలో విశ్వసించామని దీని అర్థం కాదు, కానీ ఆయన మహిమతో తిరిగి రాకముందే మనం ఈ సత్యాన్ని గుర్తించి విధేయతతో మన జీవితాలను సమర్పించుకోవాలని దీని అర్థం (మత్తయి 7:21-23). మానవ శరీరంలో దేవుని ప్రతిరూపంగా, యేసు ఇమ్మాన్యుయేల్, మన రాజుగా, ప్రభువుగా మరియు రక్షకుడిగా మన మధ్య దేవుని ఉనికి (మత్తయి 1:23; యోహాను 1:1-18; హెబ్రీయులు 1:1-3). మన జీవితాలు మరియు హృదయాలు ఆయన చిత్తానికి లొంగిపోయినప్పుడు, మనకు దేవుని అంతిమ వాస్తవికతగా మారకుండా ఆయన అంతిమ విజయాన్ని ఎవరూ మరియు ఏమీ నిరోధించలేరు!

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు సర్వశక్తిమంతుడైన దేవా, యేసులో మిమ్మల్ని మీరు బహిర్గతం చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. అన్ని శక్తులపై మరియు సృష్టించబడిన ప్రతి వస్తువుపై విజయం సాధించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను మీకు చెందినవాడినని నాకు నమ్మకాన్ని ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు; బయటి శక్తి లేదా సృష్టిలోని ఏ శక్తి కూడా మీకు చెందిన వాటిని కలిగి ఉండవు. సర్వ సృష్టికర్త మరియు రాజు అయిన దేవా, నీ పేరు మీద నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు