ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

గత రెండు వారాలుగా మన జీవితాలలో ఆత్మ యొక్క పని గురించి మాట్లాడే అనేక గ్రంథాలను చదవడం మనకు ఆశీర్వాదం. గత చాలా రోజులలో, మనము దేవుని పిల్లలు అని జరుపుకున్నాము. ఇప్పుడు రెండు భావనలు ఒక అద్భుతమైన ప్రకటనలో కలిసి వచ్చాయి అవి మనము దేవుని "కుమారులు", పూర్తి వారసత్వ హక్కులతో అతని పిల్లలము . మనకు దయ ఇవ్వడమే కాదు, మనము అతని పిల్లలుగా జీవిస్తాము మరియు అతని శాశ్వతమైన కుటుంబం యొక్క ఆశీర్వాదాలను పొందుతాము.

నా ప్రార్థన

పరలోకంలో ఉన్న ప్రియమైన తండ్రీ, మీ బిడ్డగా నా పేరు మీ జీవితంలో పవిత్రంగా గుర్తించబడుతుంది. పరలోకం యొక్క అతిధేయులు దానిని గౌరవించినట్లే మీ సంకల్పం మరియు మీ పాలన నా జీవితంలో తెలిసిపోతాయి. తండ్రీ, ఈ రోజు మీరు నాకు ఇస్తారని నాకు నమ్మకం ఉంది, నాకు అవసరమైన ఆహారం మరియు మీకు నా కృతజ్ఞతలు. నాకు వ్యతిరేకంగా పాపం చేసేవారికి క్షమించమని నేను కట్టుబడి ఉన్నందున దయచేసి నా పాపాన్ని క్షమించు. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు మహిమాన్వితమైనవారు. మీ రాజ్యం శాశ్వతమైనది మరియు అది నా హృదయ లక్ష్యం. మీ శక్తి నా బలానికి మూలం. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను నిన్ను ప్రేమిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change