ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

กว่าสองอาทิตย์แล้ว ที่เราได้รับพระพรจากการอ่านพระคัมภีร์หลายข้อที่พูดถึงพระวิญญาณทำงานอยู่ในตัวเรา และในหลายวันนี้ เราก็ได้เฉลิมฉลองการเป็นลูกของพระเจ้า เมื่อรวมสองเรื่องนี้เข้าด้วยกัน เราก็ประกาศได้อย่างเต็มปากว่า เราเป็น "ลูก" ของพระเจ้า ลูกที่มีสิทธิ์เต็มที่ในมรดก เราได้รับทั้งพระคุณ แล้วยังอยู่ในฐานะลูก ลูกที่มีความสุขในพระพรที่ได้อยู่ในครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์อีกด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาที่รักที่อยู่ในสรวงสวรรค์ ขอให้ข้าพเจ้าลูกของพระองค์คนนี้ตะหนักว่าชื่อของพระองค์นั้นศักดิ์สิทธิ์ขนาดไหน และยังรู้ถึงจิตใจและการครอบครองของพระองค์ อย่างที่พวกทูตสวรรค์เทิดทูนนั้น ข้าแต่พระบิดา ข้าพเจ้ามีความมั่นใจว่า พระองค์จะให้อาหารกับข้าพเจ้าในวันนี้ ขอบคุณพระองค์จริงๆ โปรดอภัยให้กับความผิดบาปของข้าพเจ้า เหมือนกับที่ข้าพเจ้าตั้งใจอภัยให้กับคนที่ทำผิดบาปต่อข้าพเจ้า ข้าแต่พระบิดา พระองค์ช่างเต็มไปด้วยสง่าราศี และอาณาจักรของพระองค์ก็อยู่นิจนิรันดร์ และนั่นคือจุดหมายของจิตใจข้าพเจ้า ฤทธิ์อำนาจของพระองค์คือแหล่งพลังของข้าพเจ้า พระบิดาที่รัก ข้าพเจ้ารักพระองค์ และอธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change