ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในช่วงสองสัปดาห์ที่ผ่านมา เราได้รับพระพรในการอ่านพระคัมภีร์หลายข้อ ที่พูดถึงการทำงานของพระวิญญาณในชีวิตของเรา ในช่วงหลายวันที่ผ่านมา เราเฉลิมฉลองการเป็นลูกของพระเจ้า ตอนนี้ทั้งสองแนวคิดมารวมกัน เพื่อที่จะประกาศว่า เราเป็น "ลูกของพระเจ้า" ลูกที่มีสิทธิ์รับมรดกเต็ม เราไม่เพียงแต่ได้รับพระคุณเท่านั้น แต่เราอยู่ในฐานะลูกของพระองค์และเราได้รับพระพรในการเป็นครอบครัวนิรันดร์ของพระองค์ด้วย

คำอธิษฐาน

พระบิดาในสวรรค์ ขอให้ในชีวิตของข้าพระองค์นั้นได้รู้ว่าพระนามของพระองค์นั้นบริสุทธิ์ ขอให้น้ำพระทัยของพระองค์และการครอบครองของพระองค์ได้รับการถวายเกียรติ พระบิดา ข้าพระองค์มั่นใจว่าพระองค์จะให้อาหารที่ข้าพระองค์ต้องการในวันนี้ และข้าพระองค์ขอขอบพระคุณ ขอทรงโปรดยกโทษบาปผิดของข้าพระองค์ ในเวลาที่ข้าพระองค์ยกโทษให้กับคนอื่นที่ทำผิดต่อข้าพระองค์ด้วย พระบิดา พระองค์ทรงมีสง่าราศี อาณาจักรของพระองค์เป็นนิรันดร์ และเป็นเป้าหมายแห่งจิตใจของข้าพระองค์ อำนาจของพระองค์เป็นกำลังของข้าพระองค์ ข้าพระองค์รักพระองค์ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น