ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

చివరిసారి ఎప్పుడు ప్రభువుతో ఉద్వేగభరితమైన నడక నుండి మీరు తప్పుకున్నారు? మన దైనందిన జీవితంలో దేవుని కొరకు మరియు దేవునితో జీవించడానికి మన హృదయాలను మరియు జీవితాలను మార్చినప్పుడు నూతన ఉత్తేజముతో నిండిన సమయాలు వస్తాయి! వాస్తవానికి, మనం ఆయన కొరకు విధేయతతో జీవిస్తున్నప్పుడు ఆయన మనకు తనను తాను వెల్లడిస్తాడనిబయలుపరుచుకుంటానని యేసు చెప్పాడు (యోహాను 14: 15-21 చూడండి). అతను మన కోసం తిరిగి వచ్చేవరకు అతని ఇల్లు మనలో ఉంటుంది మరియు మనము ఆయన ఇంటిలో ఎప్పటికీ అతనితో ఉండటానికి ఆ అంతిమ తాజాదనాన్ని ఆస్వాదించూదాము.

Thoughts on Today's Verse...

When was the last time that you caught yourself straying from a passionate walk with the Lord? Refreshing times come when we change our hearts and lives to live for God and with God in our everyday lives! In fact, Jesus has told us that he will reveal himself to us as we live obediently for him (see John 14:15-21). His home will be in us until he returns for us and we get to enjoy the ultimate refreshment — going home to be with him forever.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నేను ఈ రోజు నా జీవితాన్ని స్పృహతో మీ వైపుకు తిప్పుతున్నాను. నేను చేసిన ప్రతి పాపానికి క్షమించమని అడుగుతున్నాను. ఈ రోజు నా జీవితంలో యేసు ప్రభువు మరియు ఉనికి గురించి లోతైన అవగాహన ద్వారా నన్ను ఉత్తేజ పరచండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Abba Father, I am consciously turning my life over to you today. I ask for your forgiveness for any sin that I have committed. Please refresh me through a deeper awareness of Jesus' lordship and presence in my life today. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of అపోస్తులకార్యాలు 3:19-20

మీ అభిప్రాయములు