ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రక్షణ చాలా విలువైనది! అయినప్పటికీ, ఒక పిల్లవాడు తన ఎదుగుదల మరియు పరిపక్వత చెందుతున్న అదే స్థలంలో కొనసాగితే ఏదో ఘోరంగా తప్పు జరుగుతుందని మనకు తెలుసు. శారీరకముగా పిల్లలలో నిర్బంధిత అభివృద్ధి గొప్ప ఆందోళనకు కారణం. అది మన ఆత్మీయ జీవితాల్లో కూడా నిజం అని హెబ్రీయులకు రాసిన పత్రిక 6 వ అధ్యాయము మనకు గుర్తుచేస్తుంది. మనం అపరిపక్వంగా ఉండాలని దేవుడు కోరుకోడు! మనం ఎదుగుతూనే ఉండాలని ఆయన కోరుకుంటున్నాడు. మన తండ్రి మనల్ని ఏది మంచియే , ఏది నిర్మించాలో వాటిని చేయాలని ఆ కోరికను కోరుకుంటున్నాడు . కాబట్టి, మీ ఆధ్యాత్మిక ఆకలిని తీర్చడానికి మరియు ప్రభువులో ఎదగడానికి మీరు ఈ రోజు ఏమి చేయబోతున్నారు?

Thoughts on Today's Verse...

Salvation is such a precious thing! However, we know something is horribly wrong if a child continues to stay in the same place in his or her growth and maturation. Arrested development in a physical child is the cause of great concern. Hebrews 6 reminds us that is also true in our spiritual lives. God does not want us remaining immature! He wants us to continue to grow. Our Father wants us to crave what is good and what builds us up. So, what are you going to do today to satisfy your spiritual appetite and grow in the Lord?

నా ప్రార్థన

శక్తివంతమైన దేవా, నన్ను ప్రేమించినందుకు మరియు నన్ను రక్షించినందుకు ధన్యవాదాలు. నేను నిజంగా మీ దయలో పరిపక్వం చెందాలనుకుంటున్నాను. ఈ రోజు నేను పవిత్ర అలవాట్లను అనుసరించడానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు నన్ను ఆశీర్వదించండి మరియు నేను ఎదగడానికి సహాయపడే విషయాలతో నన్ను ఆధ్యాత్మికంగా నింపండి . కానీ పవిత్ర దేవా, నిజమైన ఎదుగుదల మీ నుండి మాత్రమే వస్తుందని నాకు తెలుసు, కాబట్టి నేను మీ స్వభావమును అనుసరించేటప్పుడు మీ ఆత్మ ద్వారా నన్ను బలపరచమని అడుగుతున్నాను. యేసు యొక్క శక్తివంతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Mighty God, thank you for loving me and saving me. I really want to mature in your grace. Bless me today as I seek to pattern holy habits and fill myself spiritually with the things that will help me grow. But Holy God, I know that true growth only comes from you, so I ask you to strengthen me by your Spirit as I pursue your character. In Jesus' mighty name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of 1 పేతురు 2:2-3

మీ అభిప్రాయములు