ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనం తరచుగా గ్రహించిన దానికంటే చాలా ఎక్కువ శక్తి మనకు ఉంది. ఆ అద్భుతమైన శక్తి మనలో పని చేస్తుంది (ఎఫెసీయులు 1: 18-19 చూడండి). అధికారం యొక్క ఈ వాగ్దానం, దేవుడు మనకు రోజువారీ ఇచ్చే రెండు అవకాశాలతో ముడిపడి ఉంది. మొదట, ఇది పవిత్రమైన భాద్యత. దీని ఆధారంగా గొప్ప పనులు చేయమని దేవుడిని చురుకుగా కోరడం మీద ఆధారపడి ఉంటుంది. రెండవది, దేవునికి మహిమను తీసుకురావడం మన జీవనంపై ఆధారపడి ఉంటుంది. కాబట్టి మనం అడుగుదాము,ఊహించుదాము. మరియు దేవునికి మహిమ ఇద్దాం; అప్పుడు మనం అడిగే లేదా ఊహించిన దాని కంటే చాలా గొప్ప పనులు చేసినందుకు ఆయనను స్తుతిద్దాం!

నా ప్రార్థన

స్వర్గంలో ఉన్న ప్రియమైన తండ్రీ, నా అస్థిరమైన కలలు, నా స్వార్థ ప్రార్థనలు మరియు నా స్వల్ప దృష్టిని బట్టి నన్ను క్షమించు. నీ చిత్తానికి నా హృదయాన్ని మేల్కొల్పండి మరియు నీ పరిశుద్ధాత్మ శక్తితో మీ ప్రణాళికలకు నా కళ్ళు తెరవండి. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు ఇలా చేస్తున్నప్పుడు, దయచేసి మీ కీర్తి మరియు మహిమల కొరకు చేయండి. యేసు నామంలో నేను దీనిని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు