ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"సంతోషించండి ! " అని పరలోకం మనకు చెప్తున్నట్లు మనము వినగలము . ఆధారపడుతూ , ఇంకా నమ్మకంగా, సహనంతో దేవుని సన్నిధిలోకి రండి. కాని మనం ఎలా దానిని చేయగలం? కాలమునుబట్టి దేవుడు మనపట్ల సరైనది చేస్తాడని మనకు తెలుసు. బైబిల్ దేవుని కథ ( అతని కథ); అతను తన వాగ్దానాల విషయంలో ఎల్లప్పుడూ నమ్మకంగా ఉంటాడని, విమోచన పొందగల శక్తితో దయగలవాడని, తన పిల్లలతో పంచుకున్న ప్రేమతో ఉదారంగా ఉంటాడనడానికి ఇది గొప్ప సాక్ష్యం. కాబట్టి అతని సన్నిధిలోకి వచ్చి నిశ్చలంగా ఉండటానికి సిద్ధంగా ఉండండి ... మరియు ఓపికగా ... మరియు నమ్మకంగా ... మరియు నిరీక్షణ కలిగి ఉండండి.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ఈ క్షణం నిశ్శబ్దంలో, నేను మీ సమక్షంలో స్పృహతో విశ్రాంతి తీసుకుంటాను మరియు నా హృదయ ఆందోళనలను మరియు శ్రద్ధలను మీ ముందు ఉంచుతాను. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నా జీవితంలో విముక్తి కలిగిస్తారని నేను నమ్ముతున్నాను. నేను నా ఆత్మను, నా భవిష్యత్తును, నా ఆశను మీ చేతుల్లో ఉంచుతాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు