ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

เราได้ยินสวรรค์พูดกับเราว่า "ใจเย็นๆ" ให้เราเข้ามาพึ่งพาพระเจ้า ด้วยความมั่นใจและอดทน แต่เราจะสามารถทำแบบนั้นได้อย่างไร ตลอดเวลาที่ผ่านมา เรารู้ว่าพระเจ้าจะทำในสิ่งที่เหมาะสมสำหรับเรา พระคัมภีร์เป็นเรื่องราวของพระเจ้า เป็นหลักฐานที่ดีว่าพระองค์รักษาสัญญาของพระองค์เสมอ และทรงมีพระคุณที่มีอำนาจเพื่อการไถ่บาป และมีเมตตาที่ทรงแบ่งปันความรักของพระองค์ให้แก่ลูกๆ ของพระองค์ ดังนั้นให้เราเข้ามาหาพระเจ้าและสงบนิ่ง อดทน และวางใจและ และมีความหวังในพระองค์

คำอธิษฐาน

พระบิดา ในเวลาที่เงียบสงบนี้ ข้าพระองค์ขอพักพิงในพระองค์ และวางความวิตกกังวลไว้กับพระองค์ พระบิดา ข้าพระองค์เชื่อว่าพระองค์จะทรงทำให้ชีวิตของข้าพระองค์ได้รับการไถ่ ข้าพระองค์ฝากจิตวิญญาณ อนาคต ความหวัง ของข้าพระองค์ไว้กับพระหัตถ์ของพระองค์ด้วยความมั่นใจ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น