ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఈ రోజు నీవు ఏమి ధరించపోతున్నావు? మీరు క్రీస్తును దుస్తులుగా ధరించారని నేను ఆశిస్తున్నాను. మీరు ధరించే డిజైనర్ ఫ్యాషన్లు ఉన్నా, స్వర్గం యొక్క ప్రమాణాల ప్రకారం యేదైనా సరే దేవుని శైలికి దూరంగా ఉంటుంది. విశ్వాసం ద్వారా మీ జీవితాన్ని మీ రక్షకుడిగా యేసుకు అప్పగించడం ద్వారా మీరు క్రీస్తును ధరించవచ్చు; అతను మీకోసం చనిపోయిన దేవుని కుమారుడని నమ్మండి, మీకు ప్రాణం పోసేందుకు ఆయన మృతులలోనుండి లేచాడని విశ్వసించండి, క్రీస్తును మీ ప్రభువుగా మరియు రక్షకుడిగా మీ రక్షణకు ఆయనను నమ్ముతున్నారని అంగీకరించండి మరియు బాప్టిజం ద్వారా అతని మరణం, సమాధి మరియు పునరుత్థానంలో అతనితో భాగస్వామ్యం అవ్వండి . మీ లోపల నివసించడానికి మరియు మీ పాపాలన్నిటినీ క్షమించమని ఆయన తన ఆత్మను పంపిస్తానని వాగ్దానం చేశాడు. మీరు దేవుని బిడ్డ అవుతారు మరియు పరలోకంలో మీ కోసం వేచి ఉన్న ఇల్లు ఉంటుంది. మనలో క్రైస్తవులైన వారికి, ఈ ఆలోచనలు దేవుడు మనకోసం ఏమి చేశాడో మరియు ఆయన మన నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నాడో గుర్తుచేస్తుంది. మీరు క్రైస్తవుడు కాకపోతే, ప్రపంచం చల్లని మరియు ఒంటరి ప్రదేశంగా ఉండవలసిన అవసరం లేదు; మీరు ఆయనకు ప్రతిస్పందిస్తే మీరు వెళ్ళిన ప్రతిచోటా ప్రభువైన యేసు మీతో ఉండగలరు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నన్ను మీ బిడ్డగా మార్చడానికి మరియు మీ నీతితో నన్ను ధరింపచేయడానికి మీరు ఒక మార్గాన్ని అందించినందుకు ధన్యవాదాలు. నిన్ను తండ్రి అని పిలవడం మరియు యేసును నా అన్నయ్యగా చేసుకోవడం నాకు సాధ్యమైనందుకు మీకు ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను ఎవరి పేరు మీద ప్రార్థిస్తున్నానో ఆ యేసు కోసం ధన్యవాదాలు ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు