ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

దేవుని రక్షణ మనకు ప్రగల్భాలు పలకటానికి ఏమాత్రం అవకాశం ఇవ్వదు. ధర్మశాస్త్రం యొక్క ధర్మబద్ధమైన నిబంధనలకు అనుగుణంగా మనము జీవించలేము. మనం విచ్ఛిన్నమై పాపంతో ఉన్నప్పుడు, దేవుడు యేసును పంపించి, మన పాపానికి రుణాన్ని చెల్లించటం ద్వారా మనకు రక్షణ కొన్నాడు . దేవుని యొక్క గొప్ప ఉదార ​​కృప మరియు మన రక్షకుడైన యేసు నమ్మశక్యం కాని త్యాగ ప్రేమ తప్ప మనకు ప్రగల్భాలు ఏమీ లేవు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, ధర్మశాస్త్ర తీర్పు నుండి నన్ను విమోచించినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు, పాపానికి నా రుణాన్ని చెల్లించినందుకు ధన్యవాదాలు. పరిశుద్ధాత్మ, నన్ను శుభ్రపరిచి, నన్ను పవిత్రంగా చేసినందుకు ధన్యవాదాలు. దేవా, మీ అద్భుతమైన కృపకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు