ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ความรอดของพระเจ้าไม่เหลือช่องให้เราโอ้อวดอีก เราไม่สามารถเอื้อมถึงมาตรฐานความชอบธรรมของกฎได้ เมื่อเราทำผิดและเต็มไปด้วยความบาป พระเจ้าได้ไถ่เราด้วยการส่งพระเยซู ให้มาตายจ่ายหนี้บาปแทนเรา เราไม่มีอะไรที่จะโอ้อวดได้เลย นอกจากพระคุณความเมตตาของพระเจ้าที่ให้เราอย่างเหลือล้น และการสละชีพอันแสนอัศจรรย์แห่งรักของพระเยซูพระผู้ช่วยให้รอดของเรา

คำอธิษฐาน

ขอบคุณพระบิดา ที่ไถ่ข้าพเจ้าให้พ้นจากการพิพากษาที่เที่ยงตรงของกฎ ขอบคุณพระเยซู ที่จ่ายหนี้บาปแทนข้าพเจ้า ขอบคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ ที่ชำระล้างและทำให้ข้าพเจ้าบริสุทธิ์ ขอบคุณพระเจ้า สำหรับพระคุณอันอัศจรรย์ของพระองค์ อธิษฐานในนามพระเยซู อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ [email protected]

ความคิดเห็น