ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

మనలో చాలా మంది మన జీవితంలో చాలా క్లిష్ట పరిస్థితులను ఎదుర్కొంటారు. మనము చేసినప్పుడు, మన ప్రార్థనలు పైకప్పు నుండి బౌన్సయి తిరిగి వచ్చి తగులుతాయి అని మనకు అనిపిస్తుంది. మన మాటలు ఖాళీగా, పనికిరానివిగా అనిపిస్తాయి. మన హృదయాల్లో ఉన్నదాన్ని మనం మాటల రూపములో పెట్టలేము . మన మాటలు పనికిరానివి మరియు సరిపోవు అని మనము భావిస్తున్నాము. కాబట్టి మనం ఏమి చేయాలి? మనము ఈ వాగ్దానాన్ని విశ్వసిస్తున్నాము. మనము ప్రార్థనలో దేవుని దగ్గరకు వెళ్తాము! మనకు చెప్పడానికి మాటలు లేనప్పుడు కూడా, మన హృదయాలను ఆయనకు అర్పిస్తాము, పరిశుద్ధాత్మ ఆ ఆలోచనలను, భావోద్వేగాలను, మరియు నిరాశను దేవుని యొద్దకు తీసుకొనివెళ్తాడని నమ్ముతారు. ఆత్మ మన హృదయాలను దేవునికి తెలియజేస్తుంది, దేవుని చిత్తానికి అనుగుణంగా మన కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేస్తుంది. మనకు పదాలు లేనప్పుడు కూడా, ఆత్మ మన అవసరాలను తెలియజేస్తుంది. ఎంత గొప్ప భరోసా దయ!

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నా మాటలు, ఆలోచనలు మరియు భావోద్వేగాలు అన్నీ మీ పరిశుద్ధాత్మ ద్వారా మీకు అందించబడుతున్నాయని తెలుసుకోవడం చాలా ఓదార్పునిస్తుంది. తండ్రీ, నేను మిమ్మల్ని సంప్రదించడానికి సరిపోదని మరియు అనర్హుడనని భావిస్తున్న సందర్భాలు ఉన్నాయి. నేను చెప్పడానికి పదాలు దొరకనప్పుడు కూడా మీరు ఎల్లప్పుడూ నా మాట వింటారని నాకు భరోసా ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు