ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ధ్వనితో కూడిన శబ్దాలు మరియు అధిక-డాబుతో కూడిన వ్యక్తిత్వం యొక్క మన ఆధునిక ప్రపంచంలో "విపరీత ఓవర్ రియాక్షన్"ను వెతకడానికి మరియు ప్రదర్శించడానికి మాత్రమే ఏర్పాటుచేయబడినట్లుగా వున్నాము . కానీ, సౌమ్యత అనేది గందరగోళం మరియు సంఘర్షణల మధ్య దయను తగ్గిస్తున్న , సంఘర్షణతో కూడిన చర్చిలు, కుటుంబాలు మరియు బంధాలకు దేవుని శాంతిని తీసుకురావడానికి చాలా ముఖ్యమైనది. మనం ఎలా సున్నితంగా ఉండగలం, మన దారిలో వచ్చే గాయాలు, నేరాలకు మరియు దృశ్యాలకు అతిగా స్పందించకుండా ఎలా నిరోధించవచ్చు? ప్రభువు దగ్గరలో ఉన్నాడు! అతను మన ఆధారము . ఆయనే మన ఉదాహరణ. ఆయన మనకు ఓదార్పు. ఆయన మన ఆశ. ఆయన మన బలం. అతను సమీపముగా ఉన్నాడు. మనము ఒంటరిగా లేము మరియు మన విధి, కీర్తి మరియు విలువ స్థాపించడానికి లేదా మన గమ్యము మరియు మహిమ మరియు విలువను చేరుకోవడము అనేది మనపై ఆధారపడి లేదు.

నా ప్రార్థన

యెహోవా, నా తండ్రి దేవుడా, నా చుట్టూ ఉన్న గందరగోళం మరియు సంఘర్షణల మధ్యలో నేను మీ వంటి వ్యక్తిత్వము కలిగి ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తున్నప్పుడు దయచేసి ఎప్పుడూ నా దగ్గర ఉండండి. మీ ఉనికిని తెలియజేయాలని నేను కోరుతున్నాను మరియు నా వ్యక్తిత్వము నేను చేసే మరియు ఈ రోజు చెప్పే ప్రతిదానిలోనూ ఆ ఉనికిని ప్రతిబింబిస్తుంది. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Verse of the Day Wall Art

మీ అభిప్రాయములు