ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

โลกเราทุกวันนี้ทำให้บุคลิกของเรากลายเป็นคนที่แสดงออกทางอารมณ์มากเกินไป แต่ความสุภาพอ่อนโยนที่สำแดงพระคุณในความขัดแย้งวุ่นวาย เป็นสิ่งสำคัญที่จะนำสันติสุขของพระเจ้ามาสู่คริสตจักรที่มีความขัดแย้ง ครอบครัวและสายสัมพันธ์ที่มีปัญหากัน เราจะสุภาพอ่อนโยนได้อย่างไร เราจะควบคุมไม่ให้แสดงอารมณ์ออกมากเกินไปเวลามีคนทำให้เราไม่พอใจได้อย่างไร องค์เจ้าชีวิตอยู่ใกล้ๆครับ พระองค์แก้ต่างให้กับเรา เป็นตัวอย่าง และเป็นที่พักพิงใจของเรา พระองค์เป็นความหวังของเรา เป็นกำลัง และอยู่ใกล้เรา เราไม่ได้โดดเดี่ยวและแผนงานในชีวิตเรา ชื่อเสียง หรือคุณค่าของเราพระองค์ก็เป็นผู้กำหนดและปกป้องดูแล

คำอธิษฐาน

โอ องค์เจ้าชีวิต พระบิดา พระเจ้า ขอทรงอยู่กับข้าพระองค์ในเวลาที่ข้าพระองค์แสวงหาที่จะมีบุคลิกแบบคนของพระองค์ท่ามกลางความขัดแย้งวุ่นวายต่างๆรอบตัว ข้าพระองค์ขอที่คนอื่นจะเห็นถึงพระองค์ และนิสัยของข้าพระองค์จะสะท้อนให้เห็นถึงลักษณะของพระองค์ในทุกสิ่งที่ข้าพระองค์ทำและพูดในทุกๆวันนี้ อธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้า อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น