ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

"అబ్, అబ్, బా, బా" అనే అక్షరాలు చాలా మంది శిశువుల మొదటి స్వరాలు. ఆశ్చర్యపోనవసరం లేదు, యేసు కాలంలో పిల్లలు తమ తండ్రులను పిలుచుటకు ఉపయోగించిన పేరు ఇది. దేవుడు మనలను రక్షించినప్పుడు, ఆయన తన ఆత్మను మనకు ఇచ్చాడు. పరిశుద్ధాత్మ మనలను అనేక విధాలుగా ఆశీర్వదిస్తాడు, ప్రార్థనలో ఆయన మనతో చేసే పని ఆ ఆశీర్వాదాలలో ఒకటి. పదాలు చేయనప్పుడు అతను మన కోసం మధ్యవర్తిత్వం చేస్తాడు (రోమా ​​8: 26-27) మరియు మనం దేవుణ్ణి మన అబ్బా అని పిలుస్తున్నప్పుడు పరిచయము, ఆధారపడటం మరియు గౌరవంతో దేవుణ్ణి సంప్రదించడానికి ఆయన మనకు సహాయం చేస్తాడు.

Thoughts on Today's Verse...

The first vocalizations of many babies are the syllables "ab, ab, ba, ba." Not surprisingly in Jesus' day, that was the name babies used for their fathers. When God saved us, he gave us his Spirit. The Holy Spirit blesses us in many ways, but one of the key blessings is his work with us in prayer. He intercedes for us when words won't do (Romans 8:26-27) and he helps us approach God with familiarity, dependency, and respect as we call God our Abba.

నా ప్రార్థన

అబ్బా తండ్రీ, నన్ను ప్రేమించినందుకు, నన్ను రక్షించినందుకు మరియు నన్ను మీ కుటుంబంలోకి ఆహ్వానించినందుకు చాలా ధన్యవాదాలు. నా ఆలోచనలు, మాటలు మరియు భావోద్వేగాలను మీతో పంచుకున్నప్పుడు ప్రస్తుతం నాకు సహాయం చేస్తున్న పరిశుద్ధాత్మకు ధన్యవాదాలు. ప్రియమైన తండ్రీ, మీరు నేను కావాలనుకునే శక్తిని నాకు ఇచ్చినందుకు ధన్యవాదాలు. యేసు నామంలో. ఆమెన్.

My Prayer...

Abba Father, thank you so much for loving me, saving me, and inviting me into your family. Thank you for the Holy Spirit, who is helping me right now as I share my thoughts, words, and emotions with you. Thank you, dear Father, for giving me the power to be what you want me to be. In Jesus' name. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of గలతీయులకు 4:6

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change