ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

యేసు కేవలం నా పాపాల కోసం చనిపోలేదు; అతను నా కోసం జీవిస్తున్నాడు. నిజానికి, అతను దేవుని కుడి వైపున ఉన్నాడు, నన్ను తన సొంతమని చెప్పుకుంటున్నాడు. (1 యోహాను 2:1-2 చూడండి). అతను నన్ను రక్షించడానికి చనిపోవడానికి సిద్ధంగా ఉంటే, అతను ఇప్పుడు మృత్యువుపై విజయం సాధించి జీవించుట వలన మనకు కలుగునో ?

నా ప్రార్థన

పరిశుద్ధ మరియు నీతిమంతుడైన తండ్రీ, నా హృదయం, నా కష్టాలు మరియు నా ప్రపంచం గురించి తెలిసిన యేసు కోసం నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. నా కష్టాలు మరియు విజయాలన్నింటిలో మీ నిరంతర సంరక్షణ మరియు రక్షణ కోసం మీకు నా ధన్యవాదాలు. హృదయపూర్వకమైన భక్తితో నేను మీకు సేవ చేసేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నందున దయచేసి మీ ఉనికిని గతంలో కంటే మరింత స్పష్టంగా నాకు తెలియజేయండి. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change