ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

రుణపడియున్నాము ! పన్నుచెల్లించు రోజు రోజు. నాకు ఇష్టమైనది కాదు, మీది ఎలా ఉంటుంది? కానీ ప్రభుత్వం, ఆజ్ఞ మరియు చట్టాలు లేకుండా మనం ఎక్కడ ఉంటాము. ఈ రోజు వ్యవస్థ ఎలా పనిచేస్తుందో మనకు నచ్చకపోవచ్చు, మనకు వ్యవస్థ లేకపోతే ఎలా ఉంటుంది. మన జీవనంలో విముక్తి కలిగి ఉండి, మన పౌరసత్వం విషయంలో విధేయతతో ఉండి, మన దేశాన్ని ఆశీర్వదించమని మరియు పునరుజ్జీవనం తీసుకురావాలని దేవుని కోరుకుందాం.

Thoughts on Today's Verse...

Owe! Tax day. Not my favorite, how about yours? But where would we be without government, order and laws. While we may not like how the system functions today, what if we had no system. Let's be redemptive in our living and obedient in our citizenship and ask God to bless our country and bring it revival.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర దేవా, నేను నీలో స్వేచ్ఛగా ఉన్నాను మరియు ఎవరికీ మరియు శక్తికి చెందినవాడిని కాదని నేను మీకు కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. అయినప్పటికీ, మీ పేరు గౌరవించబడాలని నేను కోరుకుంటున్నాను కాబట్టి, నేను మీ ఇష్టానుసారం ఈ దేశంలోని చట్టాలను పాటిస్తాను. అదే సమయంలో, ఓ ప్రభూ, మీరు మా భూమిని స్వస్థపరిచి, మా హృదయాలను తిరిగి మీ వద్దకు తీసుకురావాలని నేను తీవ్రంగా ప్రార్థిస్తున్నాను. యేసు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

My Prayer...

Holy God, I thank you that I am free in you and belong to no one and no power. Yet because I want your name to be respected, I will obey the laws of this land according to your will. At the same time, O Lord, I fervently pray that you will heal our land and bring our hearts back to you. In Jesus' name I pray. Amen.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

Today's Verse Illustrated


Inspirational illustration of రోమా 13:6-7

మీ అభిప్రాయములు