ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఎఫెసీయులు మరియు కొలొస్సయులు ఏ మానవుడు, లేదా మానవుల సమూహం కూడా సంఘమునకు అధిపతి కాదని నొక్కి చెప్పుచున్నవి. యేసు సంఘమునకు అధిపతి. అతను మన దిశను నిర్దేశిస్తాడు. ఆయన మన ఉదాహరణ. పరిచర్యకు ఆయనే మన లక్ష్యం. అదనంగా, యేసు మన శరీరాన్ని ఎన్నుకున్నప్పుడు మనలను ఏర్పాటు చేస్తాడు, ఒకరినొకరు ఆశీర్వదించడానికి వరములు ఇస్తాడు మరియు , తద్వారా మనం ప్రపంచంలో ఆయనకు ప్రత్యక్షతగా సమర్థవంతంగా పనిచేయగలుగునట్లు మనల్ని కలిపి ఉంచుతాడు . కాబట్టి మన హృదయాలను యేసుపై ఉంచుదాం. మనల్ని ప్రేరేపించడానికి మరియు ఎలా సేవ చేయాలో చూపించడానికి అతని జీవితాన్ని మరియు ప్రేమను ఉపయోగించుకుందాం. ఆయనకు మన విధేయత, అధికారమును ఇద్దాం. అతను మాత్రమే తన శరీరం, సంఘమునకు అధిపతి. అతన్ని నడిపించనివ్వండి!

నా ప్రార్థన

నీతిమంతుడైన తండ్రీ, యేసుకు ధన్యవాదాలు. అతని మాదిరి , సేవ, విధేయత, ప్రేమ మరియు త్యాగానికి ధన్యవాదాలు. ఈ రోజు మీ సంఘములో మరియు నా జీవితంలో ఆయన పునరుత్థానం, ఉన్నతమైనది, ఆయన శక్తి మరియు ఉనికికి ధన్యవాదాలు. తండ్రీ, దయచేసి నన్ను, క్రీస్తులో ఉన్న నా సహోదరసహోదరీలను, మన ప్రపంచంలో ఆయన పని చేయడానికి మరియు మీ కృపను పోగొట్టుకున్న వారందరితో మీ కృపను వారితో పంచుకొనుటకు సహాయము చేయండి.ప్రభువైన యేసు పేరిట నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు