ข้อคิดเกี่ยวกับข้อพระคัมภีร์วันนี้

ในหนังสือเอเฟซัสและโคโลสี ต่างก็เน้นย้ำว่าไม่มีมนุษย์คนไหนหรือกลุ่มคนไหน ที่จะมาเป็นศีรษะของคริสตจักรได้ นอกจากพระเยซูเท่านั้น ที่เป็นศีรษะของคริสตจักร พระองค์เป็นผู้กำหนดแนวทางและเป็นแบบอย่างให้กับเรา พระองค์เป็นเป้าหมายในการรับใช้ของเรา นอกจากนี้ พระเยซูก็ยังเลือกวางเราตามจุดต่างๆในร่างกายของพระองค์ และยังให้ของประทานกับเราแต่ละคนเพื่อเป็นพรต่อกันและกันและต่อพระเจ้าด้วย และพระองค์ยังยึดพวกเราเข้าด้วยกัน เพื่อเราจะได้รับใช้อย่างเกิดผลในฐานะตัวแทนของพระองค์ในโลกนี้ ดังนั้นให้ใจเราจดจ่ออยู่ที่พระเยซู ให้ชีวิตและความรักของพระเยซูเป็นแรงบันดาลใจให้เรารู้ว่าจะรับใช้ยังไง ให้เราจงรักภักดี และสัตย์ซื่อต่อพระองค์ มีแต่พระองค์เท่านั้น ที่เป็นศีรษะของร่างกายนี้ ซึ่งก็คือ คริสตจักรของพระองค์นั่นเอง มาให้พระองค์นำกันเถอะพวกเรา

คำอธิษฐาน

พระบิดาผู้ชอบธรรม ขอบคุณสำหรับพระเยซู ขอบคุณสำหรับแบบอย่าง การรับใช้ การเชื่อฟัง ความรัก และการเสียสละของพระเยซู ขอบคุณสำหรับการเป็นขึ้นจากตาย การได้รับการยกย่องเชิดชู ฤทธิ์อำนาจ และการสถิดอยู่ของพระองค์ในคริสตจักร และในชีวิตของข้าพเจ้าทุกวันนี้ พระบิดาเจ้าข้า โปรดใช้ข้าพเจ้ารวมทั้งพี่น้องชายหญิงในพระคริสต์ ให้ช่วยกันทำงานของพระองค์ในโลกนี้ และแบ่งปันพระคุณของพระองค์กับคนที่หลงหายอยู่ อธิษฐานในนามพระเยซู องค์เจ้าชีวิต อาเมน

ฟิล แวร์ เป็นผู้เขียนในส่วนที่เป็นข้อคิดและคำอธิษฐาน หากมีคำถามข้อสงสัย หรือความคิดเห็นใดๆ คุณสามารถติดต่อได้ที่ phil@verseoftheday.com

ความคิดเห็น