ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

ఇటీవల విడిచివెళ్లిన స్నేహితుడి లేదా ప్రియమైన వ్యక్తి సమాధిపై మీరు ఎన్నిసార్లు నిలబడ్డారు? చివరిసారిగా మీరు ఎంతో ప్రేమించిన వ్యక్తి నుండి దుఃఖమును మరియు ఎడబాటును ఎప్పడు రుచి చూశారు? మీ గురించి నాకు తెలియదు, కాని మరణాన్ని యేసు శత్రువులలో ఒకటిగా బైబిల్ గుర్తించినందుకు నేను చాలా కృతజ్ఞుడను. అతను మరణాన్ని మరియు అది కలిగించే నష్టం మరియు వేరుచేయడం నాకన్నా ఎక్కువ ద్వేషిస్తున్నాడని అని ఆయనకు నేను కృతజ్ఞుడను. మరణం నాశనం అవుతుందని మరియు శాశ్వితత్వము మరియు దేవుని పిల్లలకు జీవితం ఇవ్వబడుతుందని తెలుసుకోవడం నాకు ఆనందంతో నిండి ఉంది.

నా ప్రార్థన

పవిత్ర తండ్రీ, దయచేసి మానసిక, ఆధ్యాత్మిక మరియు శారీరక మరణాలతో కుస్తీ పడుతున్న నాకు తెలిసిన వారి జీవితాలలో జీవితం మరియు దయతో విజయం సాధించండి. మీ శక్తి మరియు మీ దయ ద్వారా వారి జీవితాల్లో విజయం సాధించండి. ప్రియమైన తండ్రీ, మరణం లేని ఆ రోజు కోసం నేను ఎదురు చూస్తున్నాను. ప్రభువైన యేసు, నేను మీ పేరు మీద దీనిని ప్రార్థించడమే కాదు, ఈ రోజు దానిని వేగవంతం చేయమని అడుగుతున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change