ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

క్రైస్తవులుగా, మన శరీరాలు చనిపోయినా, మనం చనిపోము ! మన శారీరక మరణం అంటే మనకు అమర శరీరాలు ఇవ్వబడతాయి. క్రీస్తు మనలను పైకి లేపి అమరత్వంతో ధరిస్తాడు.మనం దేవుని పిల్లలు కాబట్టి మరణానికి మనపై పట్టు ఉండదు. విజయం మనది. మరణానికి తుది పదం లేదు; యేసు దీనిని చేసి"పైకి లేవండి !"అని చెప్తాడు.

నా ప్రార్థన

తండ్రీ, నా భౌతిక భూసంబంధమైన శరీరం సున్నితమైనదిగా ఉందని నాకు తెలుసు. ప్రియమైన తండ్రీ, నేను ఎంత మంచి ఆకారంలో ఉన్నా లేదా నా ఆరోగ్యం గురించి ఎంత జాగ్రత్తగా ఉన్నా, నా శరీరంలో శారీరక మరణ ప్రక్రియను ఆపలేనని నాకు తెలుసు. నా భౌతిక శరీరం విఫలమైనప్పటికీ, మీరు విఫలం కారని తెలుసుకోవటానికి నేను సంతోషిస్తున్నాను. నా మానవ శరీరం సున్నితమైనదిగా ఉన్నప్పటికీ, మీరు శక్తివంతమైన మరియు విజయవంతమైనవారని నాకు తెలుసు. తండ్రీ, యేసు నా కోసం తిరిగి రావడం మరియు నా పరివర్తన యొక్క కీర్తి మరియు శక్తితో మరణం మింగబడినప్పుడు నేను విజయ దినం కోసం ఎదురు చూస్తున్నాను. ఆ రోజు వరకు, ప్రియమైన దేవా, నేను మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూడాలని ఎదురుచూస్తున్నప్పుడు నేను మీకు ఆనందంతో సేవ చేస్తున్నాను. యేసు శక్తివంతమైన నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change