ఈనాటి వచనమునుగూర్చిన తలంపు

శాశ్వతంగా ఉండడం కొత్తేమీ కాదు. పూర్తిగా, శాశ్వతంగా యేసులా ఉండడం కొత్తగా ఉంటుంది. కానీ యేసు తన మరణ నిద్ర నుండి పునరుజ్జీవింపబడినప్పుడు మహిమ యొక్క ఆ క్షణం సమతుల్యతలో వేలాడదీయబడినప్పుడు, మరణం ఇకపై మనల్ని యేలుబడి చేయదని మనకు కూడా హామీ ఇవ్వబడింది. యేసుతో బాప్తీస్మములో పాపము విషయములో మన మరణం నిజంగా ఏకైక ముఖ్యమైన మరణం. మనం ఆ మరణంలో పాలుపంచుకున్నట్లయితే, మనం ఖచ్చితంగా అతని పునరుత్థానంలో పాలుపంచుకుంటాము (రోమా ​​6:1-14 చూడండి).

నా ప్రార్థన

సర్వశక్తిమంతుడు, అత్యంత శక్తివంతమైన దేవా . మీ దయ మరియు మృతులలో నుండి యేసు పునరుత్థానం కారణంగా, నేను మిమ్మల్ని ముఖాముఖిగా చూస్తానని నాకు తెలుసు. అయితే, ఆ పునరుత్థాన జీవితాన్ని మునుపెన్నడూ లేనంతగా నేడు యేసులా జీవించడానికి నాకు సహాయం చెయ్యండి. మరణమునుండి లేచిన నా ప్రభువు నామంలో నేను ప్రార్థిస్తున్నాను. ఆమెన్.

ఈనాటి వచనం" లోని భావన మరియు ప్రార్థన ఫీల్ వారే గారిచే వ్రాయబడినవి.

మీ అభిప్రాయములు

Important Announcement! Soon posting comments below will be done using Disqus (not facebook). — Learn More About This Change